Warning: Use of undefined constant P_WARNING - assumed 'P_WARNING' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/carinio2/domains/jes-energy.com.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 404

Warning: Illegal string offset 'str' in /home/carinio2/domains/jes-energy.com.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 466

Warning: Illegal string offset 'c' in /home/carinio2/domains/jes-energy.com.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 466

Warning: Illegal string offset 'sc' in /home/carinio2/domains/jes-energy.com.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 466

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/jes-energy.com.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 491

Warning: Illegal string offset 'str' in /home/carinio2/domains/jes-energy.com.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: Illegal string offset 'c' in /home/carinio2/domains/jes-energy.com.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: Illegal string offset 'sc' in /home/carinio2/domains/jes-energy.com.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, string given in /home/carinio2/domains/jes-energy.com.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 73

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/jes-energy.com.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 212
JES Energy Sp. z o.o.

Audyt elektroenergetyczny

 

Optymalizacja zużycia i kosztów zakupu energii elektrycznej w obiektach

 

Niezależnie od rodzaju i zasięgu prowadzonej działalności jednym z fundamentalnych zagadnień związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa jest stałe zwiększanie efektywności jego działania. Zarówno dla właścicieli nieruchomości i obiektów przemysłowych, właścicieli obiektów nieprzemysłowych; szpitali, hoteli, obiektów handlowych i użytkowych; zarządców nieruchomości; jak też jednostek samorządu terytorialnego – Gmin, Powiatów, Samorządów Województw; niezwykle ważnym aspektem działań w tym zakresie jest umiejętne zarządzanie kosztami działalności, w tym zarządzanie energią elektryczną.

Optymalizacja, a docelowo obniżenie kosztów energii elektrycznej, możliwe są dzięki dogłębnej znajomości charakterystyki poboru i wykorzystania energii w obiekcie. Niezbędną w tym zakresie wiedzę uzyskać można wyłącznie na podstawie wiarygodnych danych, które pozwolą jednoznacznie nie tylko identyfikować, ale i określać przyczyny obserwowanych zjawisk oraz reakcję sieci na podjęte działania regulacyjne.

Dzisiejszy Rynek Energii Elektrycznej (REE) w Polsce oferuje swoim uczestnikom:

·                swobodny przepływ towaru (jakim jest energia elektryczna) pomiędzy wytwórcami a nabywcami,

·                równoprawny dostęp każdego uczestnika rynku do sieci elektroenergetycznej, tzw. zasada TPA (Third Party Access),

·                prawo dla każdego odbiorcy energii do indywidualnego wyboru dostawcy energii.

Aby móc w pełni skorzystać z możliwości REE w Polsce i osiągać maksymalnie dobre rezultaty, przed wyborem nowego sprzedawcy energii lub przed przystąpieniem do negocjacji z dotychczasowym należy w pierwszej kolejności rozpoznać, a następnie opomiarować te elementy sieci; wydzielone obwody, grupy odbiorników itp., które wywierają istotny wpływ na przebieg krzywej obciążenia. Konieczne jest także przystosowanie istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego do wymogów TPA.

 

Czym jest, jaki ma cel i jakie generuje korzyści dla odbiorcy energii elektrycznej, oferowany przez JES Energy, audyt elektroenergetyczny?

Pod pojęciem audytu elektroenergetycznego JES Energy rozumiemy profesjonalną ekspertyzę dotyczącą podejmowania i realizacji przedsięwzięć skutkujących poprawą efektywności energetycznej, definiowanej jako optymalizacja zużycia energii elektrycznej, mającą miejsce na etapie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji lub końcowego zużycia tej energii, spowodowaną zmianami technicznymi, technologicznymi, zmianami zachowań i zmianami ekonomicznymi, zapewniającymi identyczny lub wyższy poziom komfortu lub świadczonych usług.

Celem audytu elektroenergetycznego jest umożliwienie obniżenia kosztów zakupu i użytkowania energii elektrycznej poprzez:

   przeprowadzenie działań zakończonych skutecznym wprowadzeniem odbiorcy na wolny rynek energii elektrycznej;

   zidentyfikowanie obszarów działalności usługobiorcy, w których istnieją możliwości poprawy efektywności energetycznej, ich sparametryzowanie oraz wdrożenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych oraz formalnych) wraz z określeniem poziomu ich opłacalności oraz okresu zwrotu.

Audyt elektroenergetyczny to w konsekwencji obszerne, profesjonalne opracowanie, określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia naprawczego z rekomendacją dla rozwiązania optymalnego, którego realizacja przyczyni się do obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej w audytowanych obiektach, w tym także poprzez gruntowne przygotowanie do ewentualnej zmiany sprzedawcy tej energii.

 

Kto jest adresatem oferty audytu elektroenergetycznego JES Energy?

Adresatami przedstawionej oferty są wszyscy użytkownicy energii elektrycznej, zwani użytkownikami
lub Klientami końcowymi, niezależnie od celu czy metod jej wykorzystania, a w szczególności:

   właściciele obiektów nieprzemysłowych; szpitali, hoteli, obiektów handlowych i użytkowych;

   jednostki samorządu terytorialnego – Gminy, Powiaty, Samorządy Województw;

   zarządcy nieruchomości;

   przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;

   przedstawiciele sieci handlowych;

   fundusze nieruchomości;

   przedstawiciele funduszy inwestycyjnych;

   deweloperzy;

   właściciele nieruchomości i obiektów przemysłowych.

 

Jaki jest przedmiot i zakres audytu elektroenergetycznego JES Energy?

Celem przeprowadzenia audytu jest przygotowanie szczegółowego raportu zawierającego opis stanu obecnego infrastruktury elektroenergetycznej i propozycje zmian w organizacji technicznej w obiektach i/lub instalacjach Klienta, w wyniku których nastąpi poprawa efektywności energetycznej oraz optymalizacja kosztów zakupów energii elektrycznej wykorzystywanej przez Klienta na jego potrzeby.

Proponowany przez JES Energy zakres audytu obejmuje:

   analizę dokumentów handlowych związanych z zakupem energii elektrycznej, a w szczególności faktur za energię elektryczną, umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (przesyłowych), obowiązujących taryf i cenników za energię elektryczną i jej dystrybucję (przesył);

   analizę dokumentów technicznych związanych z zasilaniem w energię elektryczną, jej rozdziałem i odbiornikami, a w szczególności schematów jednokreskowych układów zasilania i rozdziału energii, doboru urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz ich powiązań z rozdzielnicami i podrozdzielnicami, reżimów pracy tych urządzeń i innych wynikających ze specyfiki obiektów i/lub instalacji Klienta;

   wizję lokalną obiektów i/lub instalacji pod kątem infrastruktury technicznej związanej z zasilaniem w energię elektryczną, jej rozdziałem i odbiornikami, a w szczególności zapoznanie się z pomieszczeniami rozdzielni, z maszynami i urządzeniami zastosowanymi w obiektach i/lub instalacjach Klienta, jak i z samymi obiektami, poznanie technologii wykorzystywanej przez Klienta pod kątem jej wpływu na wykorzystanie energii elektrycznej;

   przygotowanie protokołu końcowego zawierającego wnioski pokontrolne i zalecenia dotyczące działań służących optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby Klienta.

Audyt zostanie przeprowadzony w wskazanych obiektach i/lub instalacjach Klienta.

Działania wynikające z rekomendacji zawartych w protokole końcowym audytu mogą również zostać wykonane przez JES Energy na odrębne zlecenie Klienta na podstawie odrębnie zawartej umowy.

 

Jakie są możliwości realizacji audytu przez JES Energy?

Z uwagi na poufny charakter informacji, przekazywanych JES Energy przez Klienta, dotyczących jego infrastruktury elektroenergetycznej oraz stanowiący cenną własność JES Energy know‑how potrzebny do przygotowania oferty i przeprowadzenia audytu elektroenergetycznego, zaleca się przed przystąpieniem do dalszych czynności zawarcie porozumienia o zachowaniu poufności.

Warunkiem koniecznym przystąpienia przez JES Energy do przeprowadzenia audytu u zainteresowanego Klienta jest pisemnie potwierdzone przez Klienta przyjęcie oferty, a następnie podpisanie przez Klienta umowy z JES Energy na realizację tego audytu. Zapisy szczegółowe umowy zostaną określone w drodze indywidualnych negocjacji.

Do przygotowania przez JES Energy wiążącej oferty przeprowadzenia audytu elektroenergetycznego, który może poskutkować oszczędnościami w zużyciu energii elektrycznej poprzez np. zwiększenie efektywności jej wykorzystania, obniżenie kosztów stałych i zmiennych, konieczne jest uprzednie udostępnienie przez Klienta niezbędnych informacji nt. obiektów.

 

Jakie są warunki cenowe i terminy płatności?

Cena oraz warunki zapłaty za przeprowadzenie audytu ustalane są każdorazowo w drodze negocjacji i wprowadzane do zawartej umowy.

Ustalona w drodze negocjacji cena będzie wynagrodzeniem dla JES Energy za przeprowadzenie audytu, przygotowanie protokołu końcowego zawierającego wnioski pokontrolne i sformułowanie zaleceń dotyczących działań służących optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby Klienta, za wyjątkiem ewentualnych kosztów inwestycyjnych, które mogą być wycenione odrębnie.

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat audytu elektroenergetycznego prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem.

 

Webdesign , Hosting , Fotografia cyfrowa